Poháněn představivostí. Inspirován inovacemi.

Máte otázky, které vás drží zpátky od spuštění vašeho stavebního projektu? Visí vám v hlavě všechny ty překážky a výmluvy, proč ještě není vhodný čas?
Realizace vašeho snu je jen ve vašich rukou. Dnes může být den, kdy svůj sen učiníte skutečným.

Je ecokit prefabrikovaný nebo modulární dům?

Tak trochu obojí. Ecokit byl navržen jako stavebnice prefabrikovaných komponentů, ze kterých lze jednoduše složit dům podle manuálu, jenž při koupi kitu dostanete. Všechny díly jsou standardizované, což dělá celou stavebnici velmi flexibilní a modulární.

Hlavním benefitem modularity našeho systému je skutečnost, že si můžete pro začátek postavit malý dům a později, když už budete vědět, že budoucnost vyžaduje rozšíření vašeho hnízda, prostě jen přidáte další sekce a „přistavíte“ tak další místnosti. To vše bez zdlouhavé výstavby, náročné rekonstrukce a bez narušení integrity.

Jak se domy ecokit liší od jiných montovaných / zahradních domků na trhu?

Ecokit ve skutečnosti není zahradní domek. Ecokit je moderní inovativní konstrukční systém, ze kterého lze postavit cokoli. Momentálně nabízíme pouze stavbu domů, potenciál je však mnohem vyšší. Náš systém sám o sobě obsahuje velmi efektivní difúzně otevřenou skladbu stěny, založenou na nejnovějších poznatcích a technologiích. Součinitel prostupu tepla naší konstrukce vyhovuje doporučené hodnotě pro pasivní domy.

Všechny použité materiály jsou navíc podrobeny důsledné kontrole na obsah formaldehydů a organických těkavých látek, které jsou škodlivé pro lidské zdraví a velmi často se používají při stavbě domů nebo výrobě nábytku. V neposlední řadě byly veškeré materiály posouzeny z hlediska ekologické stopy. Chceme to nejlepší pro naše zákazníky i naši planetu.

V současné chvíli nabízíme několik koncepčních modelů různých velikostí. Není však problém navrhnout dům přímo vám na míru.

Jaké záruky na domy poskytujete?

Každý dům postavený z našeho ecokit systému (za předpokladu dodržení instrukčního manuálu) je kryt nejen zákonnou zárukou za vady stavby spojené se zemí pevným základem v trvání 5 let od nabytí vlastnického práva k ní, ale také zárukou na hlavní stavební konstrukce po celou dobu této lhůty. Záruka na vedlejší stavební konstrukce a vybrané interierové prvky a technologie (dodávané naší společností) je potom 3 roky od předání stavby.

Jaká je životnost ecokit domů?

Životnost staveb a stavebních součástí je tak rozsáhlé téma, že ho nelze zjednodušit do krátkého odstavce. Zabývá se jí celý soubor předpisů Eurokód pro navrhování staveb.

Návrhová životnost je definována jako předpokládaná doba, po kterou má být nosná konstrukce užívána pro zamýšlený účel při běžné údržbě bez podstatné stavební úpravy. Například zemědělské stavby mají návrhovou životnost 15 až 30 let, budovy a další běžné stavby (tedy i rodinné a bytové domy) 50 let a monumentální stavby a mosty 100 let. Z těchto požadavků plynou i požadavky na stavební materiály.

Metodika SBToolCZ, hodnocení bytových staveb, uvádí průměrnou životnost stavebních konstrukcí a komponentů. Průměrná životnost betonových základů je 100 let, průměrná životnost ocele je 80 let a měkkého dřeva v panelech 70 let. Hydroizolace proti zemní vlhkosti má průměrnou životnost 40 let.

Je to velmi zjednodušený pohled, ale zároveň velmi zajímavý. Vyvrací nesmyslné představy laické veřejnosti o tom, že zděné stavby oproti dřevostavbám jsou něco trvalého a tudíž hodnotnějšího.

Jaké základy lze pro dům ecokit použít?

Ecokit domy by měly být usazeny na základech vhodných pro konkrétní místo. Nejčastějším případem bývá betonová základová deska nebo zemní vruty, záleží na typu zeminy a také na sklonu vašeho pozemku a na vašich požadavcích a představách.

Kontaktujte projektanta ze svého okolí, ten může zajistit ověření na vašem pozemku a poté navrhnout potřebné základy. A nebo vám s tím můžeme pomoci my!

Může být ecokit podsklepen nebo být postaven s garáží v podzemní části?

Samozřejmě. Vše záleží na povaze vašeho pozemku. Ecokit se v tomto neliší od jiných stavebních konstrukcí.

Může být ecokit postaven mimo ČR?

Samozřejmě! Ecokit je původem australská společnost. Rozloha Austrálie je téměř dvojnásobně větší než rozloha celé EU a zahrnuje oblasti se zasněženými horskými vrcholy jako Australské Alpy a Tasmánie, stejně jako rozlehlé pouště nebo tropické pralesy a lesy mírného pásma. Hlavní továrna je navíc v České Republice, takže není problém zaslat kit kamkoli po celé Evropě.

Je pro stavbu ecokitu potřeba stavební povolení / ohlášení stavby?

Stavební povolení

Stavební povolení je důležitý dokument, který musíte získat před zahájením vlastní stavby. Potvrzuje, že dům či jiný objekt se může na konkrétním pozemku postavit. Povolení ale není potřeba u všech staveb, u některých si vystačíte pouze s jednodušším ohlášením stavby. V případě stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím (všechny domy ecokit) není žádost o stavební povolení třeba.

Náležitosti dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby jsou obdobné. Z hlediska procesu je však postup ohlášení stavby jednodušší než stavební řízení.

Ohlášení

Ohlášení podává žadatel stavebnímu úřadu na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář na poslední straně uvádí rovněž všechny nezbytné přílohy, které se musí k ohlášení přiložit. Po obdržení ohlášení zkoumá stavební úřad, zdali ohlášená stavba splňuje všechny podmínky § 104 stavebního zákona.

Při kladném zjištění vydá stavební úřad do 30 dnů písemný souhlas s provedením ohlášené stavby a doručí jej stavebníkovi. Souhlas doručením nabývá právních účinků a počíná běžet dvouletá lhůta pro započetí stavby. Může se však stát, že stavební úřad dospěje k závěru, že pouhé ohlášení stavby nepostačí. Pak nařídí svým usnesením provedení řádného stavebního řízení.

Samotné ohlášení stavby není jediným krokem, který musíte učinit. U naprosté většiny případů budete potřebovat územní souhlas, který je nutné vyřídit společně s nahlášením stavby. O územní řízení, ze kterého má vzejít územní souhlas, se žádá na stavebním úřadě v místě, pod které spadá pozemek, na němž chcete stavět.

Problematiku stavebního povolení podrobně řeší stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Dostanu na ecokit dům hypotéku?

Rozhodnutí o poskytnutí hypotéky záleží na finanční instituci, u které budete žádat. Ecokit domy se však neliší od jiných rodinných domů.

S jakými náklady je třeba počítat při stavbě domu?

S projektem stavby domu je spojeno mnoho nákladů. Některé z nich jsou zcela jasné od začátku, jiné vás mohou překvapit v průběhu stavby, pokud na ně nejste dostatečně připraveni. Další skupinou nákladů jsou takové, které vznikají v případě, nejsou-li včas odhalena a následně spravována rizika spojená se stavebním projektem.

Níže najdete ty nejčastější nebo nejkritičtější náklady, se kterými je třeba počítat:

  • pozemek – jedná se o jeden z největších nákladů na stavbu domu, na druhou stranu je to náklad, na který málokdo zpočátku zapomene
  • příprava pozemku na stavbu –  mějte na paměti, že místo může být nutné připravit. Pokud na pozemku již někdy byla stavba s podzemním podlažím, stavba nového domu může být komplikovaná a budování základů se může značně prodražit. To samé se týká stromů a další vegetace na pozemku, někdy může příprava stavbu značně prodražit.
  • stavební řízení / ohlášení stavby – od poplatku za tvorbu profesionální projektové dokumentace přes poplatky za žádosti o vyjádření na různých úřadech až po lahev kvalitního vína pro vaše sousedy. Někdy se může stát, že vám všechny ty poplatky přerostou přes hlavu a celý proces stavby se může velmi protáhnout.
  • průzkum lokality – v závislosti na navrhované lokalitě můžeme potřebovat přesné informace o rozměrech, úrovních a poloze stávajících stromů, živých plotů a stávajících drenáží
  • návrh základů a připojení/nepřipojení služeb – ačkoli jsou naše domy modulární a stanovení ceny hrubé stavby je jednoduché a přesné, výsledná cena se může značně lišit v závislosti na pozemku. Náročnost úpravy terénu a stavby samotných základů se odvíjí od typu podloží a svažitosti terénu. Připojení/nepřipojení domu na služby musí být navrhnuto profesionály. V případě stavby ostrovního domu (nepřipojeného na inženýrské sítě) je třeba počítat s náklady na získávání pitné vody, zdrojů pro vytápění a nakládání s odpadními vodami, které jsou mnohdy řádově vyšší než napojení na inženýrské sítě. Jedná se ale o investici do budoucna, kdy uspoříte na měsíčních účtech.
  • zaměření pozemku – před započetím prací na návrhu domu je třeba zaměřit pozemek, abychom měli k dispozici přesné rozměry a mohli zodpovědně usadit váš budoucí dům. V ideálním případě je zaměřený pozemek vytvořen jako digitální 3D model, který je poté použit jako podklad pro usazení domu.
  • přípojky – každý dům musí mít vyřešen zdroj pitné vody, elektrické energie a odvod odpadní vody do kanalizace. Náklady na tato připojení se mohou velmi lišit. Některé pozemky mají přípojky přivedené na okraj pozemku, jindy je nutné zařídit přípojky z ulice nebo vzdálenější lokality. V některých případech nelze dům napojit na přípojky a je třeba aplikovat jiná řešení. Tyto informace je třeba zjistit před začátkem jakéhokoli projektu, protože je zde vysoké riziko nárůstu nákladů na projekt.

Prosím pamatujte, že toto není seznam všech nákladů spojených se stavebním projektem. Každý projekt je jiný a proto doporučujeme vždy kontaktovat zkušeného projektanta.

Jak je ecokit dům napájen elektřinou?

Přesná specifikace zdrojů energie je stanovena pro každý dům ecokit a vychází z požadavků zákazníka, umístění stavby, dostupnosti přípojení a orientace na pozemku. Ideálním zdrojem pro výrobu energie jsou solární fotovoltaické panely. Jako volitelné příslušenství nabízíme inovativní solární střešní tašky. Doporučujeme také zvážení použití tepelného čerpadla.

Domy ecokit lze postavit jako čistě ostrovní domy (zcela odpojené od přípojek).

Můžu si svůj ecokit dům upravit / personalizovat?

Samozřejmě! Podělte se s námi o své nápady a my je s naším architektem zakomponujeme rovnou do plánů. Jsme otevřeni všem nápadům.

Pokud však zapomenete na některé detaily na začátku, nic se neděje. Ecokit je primárně navržen ve velmi elegantním minimalistickém designu, který vám umožní přiložit ruku k dílu a zahrát si na interiérového designéra kdykoli po dokončení stavby.